ناشر: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
تعداد عنوان ها: 23
خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی ارقام سیب زمینی
دکتر احمد موسی پور گرجی؛ دکتر مهدی غفاری؛ دکتر گودرز احمدوند
600,000
ارزن های زراعی جهان
دکتر مسعود ترابی؛ دکتر وحید رهجو
450,000
تغییر اقلیم و تولید محصولات زراعی
سید علیرضا بهشتی؛ مجیدرضا کیانی فریز؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی
350,000
فیزیولوژی و تولید پیاز خوراکی
دکتر عبدالستار دارابی
210,000 21,000
زئولیت ها و کاربرد آنها در کشاورزی
دکتر امیرحسین شیرانی راد؛ آقای آرمند پیشه؛ دکتر حسین کاظمیان
70,000
گندم: راهبردهای تحقیقاتی و مدیریتی در ایران
دکتر محمدرضا جلال کمالی؛ دکتر توحید نجفی میرک؛ آقای هرمز اسدی
60,000
گیاه روغنی گلرنگ
آقای امیر حسن امیدی؛ فرزاد جاویدفر
50,000
تاکسونومی یونجه های ایران
دکتر فرنگیس قنواتی
35,000
فن آوری تولید بذر سبزی
دکتر محسن خدادادی
45,000
زراعت و اصلاح سورگوم
عزیز فومن
35,000
مشخصات افتراقی ارقام تجاری و لاین های امید بخش گندم کشت شده در ایران
گودرز نجفیان؛ محمدرضا جلال کمالی؛ جمشید عظیمیان
60,000
خلاصه ای از جنبه های اقتصادی اثربخشی دستاوردهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
هرمز اسدی؛ محمدرضا جلال کمالی؛ جهانفر دانشیان؛ امیر حسن امیدی تبریزی؛ حسن حسن آبادی؛ عزیز فومن اجیرلو؛ علی ایمانی؛ یوسف ارشد؛ عبدالحسین حسینی؛ محمد حسن شکوهی؛ اسماعیل بیضایی