ناشر: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
تعداد عنوان ها: 32
آفات درختان میوه ایران
آقای رئوف کلیایی؛ آقای هاشم کمالی؛ آقای علی رضوانی
علف های هرز انگل(اکوفیزیولوژی و مدیریت)
دکتر فریبا میقانی؛ آقای محمدرضا لبافی
مدیریت کنترل تلفیقی آفات زیتون
دکتر حسین نوری؛ خانم فاطمه اصفهانی؛ دکتر جعفر خلقانی
سفرهای گیاهشناسی من در ایران
دکتر موسی ایرانشهر
شناخت و مدیریت علفهای هرز در پارکها و فضاهای سبز شهری
دکتر حسین نجفی؛ دکتر محمدعلی باغستانی
قارچهای ایران
دکتر جعفر ارشاد
بیولوژی و مدیریت علف های هرز ایران
دکتر حسین نجفی؛ دکتر اسکندر زند؛ دکتر محمدعلی باغستانی
نماتدشناسی در کشاورزی
دکتر محمود دامادزاده
مدیریت بوم شناختی علف های هرز
دکتر حسین نجفی؛ دکتر محمدعلی باغستانی؛ دکتر اسکندر زند؛ دکتر محمدحسن راشد محصل؛ دکتر مجتبی حسن زاده دلویی
اطلس علف های مهم ایران
دکتر پرویز شیمی؛ آقای فریدون ترمه
کاربرد آفت کش ها در محصولات کشاورزی
دکتر عزیز شیخی گرجان؛ دکتر اسکندر زند
علف های هرز مزارع چغندرقند و مدیریت آنها
آقای محمد بازوبندی؛ دکتر اسکندر زند؛ دکتر محمدعلی باغستانی
راهنمای تشخیص جوندگان مضر کشاورزی
دکتر محسن مروتی؛ آقای فریدون نظری
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه