ناشر: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
تعداد عنوان ها: 25
ارقام و دستورالعمل زراعی غلات دیم
آقای اسماعیل زادحسن؛ دکتر خشنود علیزاده؛ دکتر صابر گلکاری
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور-اهداف و دستاوردها
آقای اسماعیل زادحسن؛ دکتر خشنود علیزاده؛ دکتر صابر گلکاری؛ بخش‌های تحقیقاتی غلات، حبوبات، علوفه و دانه‌های روغنی دیم
زراعت گندم دیم در اقلیم سردسیر کشور
بخش غلات؛ بخش مدیریت منابع
خسارت سرمازدگی و راه‌های مقابله با آن در زراعت گندم دیم
دکتر رضا محمدی؛ آقای رحمان رجبی؛ دکتر رضا حق‌پرست
نشانگرهای رتروترنسپوزونی
دکتر مژگان تبریزی‌وند طاهری
گلرنگ
دکتر سیدسعید پورداد
احتمال و آمار مقدماتی
دکتر خشنود علیزاده
تنش سرما در گیاهان
کاظم قاسمی گلعذانی؛ رامین لطفی