ناشر: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
تعداد عنوان ها: 17
جداول ترکیبات مغذی خوراک های دام ایران
دکتر حسین غلامی؛ دکتر حسن فضائلی؛ دکتر سید احمد میرهادی؛ دکتر کامران رضا یزدی؛ دکتر مرتضی رضایی؛ دکتر مجتبی زاهدی فر؛ دکتر عباس گرامی؛ آقای ناصر تیمور نژاد؛ آقای محمد بابایی
250,000
راهنمای عملی مدیریت پرورش جوجه های گوشتی
دکتر محمد حسین نعمتی؛ دکتر داود زحمتکش؛ دکتر سیدعبداله حسینی
350,000
دستگاه گوارش، ایمنی و سلامت در طیور
دکتر سید عبداله حسینی؛ دکتر مازیار محیطی اصل؛ آقای محمدرضا سلیمانی
250,000
پرورش غاز
فضل اله افراز
مبانی کاربردی کرماتوگرافی گازی
خانم مرجان برازجانی
مدیریت خوراک و خوراک دادن
دکتر حسن فضائلی
کشمیر در ایران
Hamid reza Ansari-renani
فناوری تولید پنیر
یداله ترکاشوند
پرورش کبوتر برای تولید گوشت
محمد صادق لطفی پور
مبانی کاربردی کرماتوگرافی مایع
خانم مرجان برازجانی