ناشر: موسسه تحقیقات خاک و آب
تعداد عنوان ها: 249
تعریف شاخص مدیریت بهره وری آب وتحلیل چگونگی هدف گذاری ارتقای بهره وری آب در تولید محصولات کشاورزی
آقای علی اکبر عزیزی زهان؛ آقای مهدی شهابی فر؛ آقای عبدالمجید لیاقت؛ آقای سیدعلیرضا سیدجلالی
روش های اندازه گیری رطوبت خاک در مزارع وباغات
آقای افشین یوسفگمرکچی؛ آقای مهرزاد محص مستشاری
نیازهای رویشی گیاهان زراعی
آقای سید علیرضا سید جلالی؛ آقای میرناصر نویدی؛ آقای علی زین الدینی میمند؛ خانم زهرا محمد اسماعیل
400,000
منیزیم عنصر فراموش شده در کشاورزی
آقای فریدون نورقلی پور؛ آقای سید علی غفاری نژاد
فنولوژی گیاهان زراعی ( به منظور استفاده در ارزیابی تناسب اراضی )
آقای سید علیرضا سید جلالی؛ آقای میرناصر نویدی؛ آقای علی زین الدینی میمند؛ خانم زهرا محمد اسماعیل
کشاورزی وآلودگی منابع آب
آقای حامد رضایی
آشنایی با کودهای مورداستفاده در کشاورزی
آقای محمد هادی میرزاپور؛ آقای محمدرضا نائینی
پرسش های متداول در مورد زهکشی زیرزمینی از دیدگاه کشاورزان
آقای ناصر دواتگر؛ آقای آرش تافته؛ آقای محی الدین گوشه
کیفیت خاک از دیدگاه پدولوژی
آقای میر ناصر نویدی؛ آقای ناصر دواتگر
راهنمای تغذیه درختان زرشک
آقای بصیر عطاردی
فنولوژی گیاهان باغی (به منظور استفاده در ارزیابی تناسب اراضی )
آقای علی زین الدینی میمند؛ خانم مهناز اسکندری؛ آقای میر ناصر نویدی؛ آقای سید علیرضا سید جلالی
راهنمای نمونه برداری وتفسیر نتایج خاک وبرگ برای درختان مرکبات
آقای علی اسدی کنگر شاهی؛ خانم نگین اخلاقی امیری؛ آقای علیرضا فلاح نصرت آباد
مروری برروش های تعیین وتخمین بارش موثر برای تعیین نیاز آبیاری
آقای آرش تافته؛ آقای ناصر دواتگر؛ آقای علی اکبر عزیزی زهان
مساحت یابی با جی پی اس 0GPS ) دستی نرم افزاررایانه ای
آقای سهراب صادقی؛ آقای سعید تدین
اصول تغذیه ومصرف بهینه کود در باغهای زیتون استان قزوین
آقای مهرزاد محصص مستشاری؛ خانم اعظم خسروی نژاد
جایگاه گوگرد و افزایش عملکرد کمی وکیفی پنبه
آقای محسن سیلسپور؛ آقای احمد اصغرزاده
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه