رسیدگی به شکایات

به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات احتمالی در خصوص چاپ و نشر آثار، داوری،  ویراستاری و سفارش و دریافت آثار میتوانید شکایات و انتقادات خود را با

آدرس پست الکترونیکی یا شماره های زیر در میان بگذارید.

تلفن:  22413926

دورنگار:  22400083 - 021

ایمیل: publication@areeo.ac.ir