قوانین و مقررات

مقدمه‌:

      به‌ منظور هماهنگی و ساماندهی پذیرش و نشر آثار علمی اعضای هیأت علمی، کارشناسان و سایر دانش‌پژوهان و با هدف تقویت و ترویج روح تحقیق و تشویق به نگارش و نشر نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش‌های انجام شده و با توجه به ضرورت رعایت قوانین و مقررات نشر و اشاعه نتایج و دستاوردهای علمی در مؤسسات و مراکز تابعه و وابسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، این ضوابط به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

تعاریف‌:

1. سازمان‌: سازمان‌ تحقیقات، آموزش و ترویج ‌کشاورزی‌ که‌ به‌ اختصار «سازمان‌» نامیده‌ می‌شود.

2. مؤسسه/ مرکز ملی: به هر یک از مؤسسات و مراکز ملی تحقیقاتی و آموزشی تابعه و وابسته به سازمان اطلاق می‌گردد‌.‌

3. مرکز: تمامی مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و مراکز و مجتمع‌های آموزشی زیر مجموعه سازمان که در استان‌های مختلف مستقر می‌باشند.

4. شورای انتشارات: شورای‌ انتشارات‌ ستاد سازمان، موسسات/ مراکز ملی، مراکز تحقیقات و آموزش استانی‌ که ‌ اعضای شورا و وظایف‌ آن‌ در آیین‌نامه شورای انتشارات سازمان ذکر شده‌ است‌.

5. اثر‌ ‌: مجموعه یا نوشته‌ای است حاصل از پژوهش‌های علمی تحقیقاتی، آموزشی و مطالعاتی که در راستای اهداف سازمان و در قالب کتاب، تک نگاشت، نشریه فنی، نشریه ترویجی، نرم‌افزار، منابع دیداری شنیداری، طبق مفاد این آیین‌نامه به‌ اشکال مختلف‌ (کاغذی‌ـ الکترونیکی‌) منتشر می‌شود.

6. کتاب:هرگونه‌ نوشتار مجلدی‌ که در مورد موضوعی خاص تألیف، ترجمه یا گردآوری گردیده‌ و تعداد صفحات‌ آن‌ طبق تعریف یونسکو حداقل 48 صفحه در قطع وزیری باشد.

7. تک‌نگاشت: هرگونه‌ نوشتاری‌ علمی، پژوهشی، ترویجی یا آموزشی که بصورت‌ جزوه، پوستر‌ یا دستورالعمل فنی در مورد یک‌ موضوع‌ خاص‌ کشاورزی‌ تدوین‌ شده‌ و تعداد صفحات‌ آن‌ از حد تعریف شده برای کتاب‌ کمتر باشد.

8. صفحه‌: صفحه نوشتاری از اثر است‌ که‌ حدود 300 کلمه‌ را در بر می‌گیرد. در خصوص‌ آثاری‌ که‌ دارای‌ فرمول‌ها و اشکال‌ متعدد می‌باشند صفحه‌ حسب‌ مورد به‌ تشخیص‌ شورا و با توافق‌ صاحب‌ اثر تعیین‌ می‌شود.

9. صاحب‌ اثر: شخص‌ یا اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی که‌ اثر مورد نظر را به‌ یکی‌ از موارد ذکر شده‌ در بندهای 9 تا 11 به‌ ناشر ارائه‌ می‌دهد.

10. ناشر: سازمان، مؤسسات/ مراکز ملی، مراکز تحقیقات و آموزش استانی که مسؤلیت انتشار اثر را بر عهده دارند.

11. تألیف‌: اثری‌ است‌ که‌ توسط‌ شخص‌ یا اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ در زمینه‌ای‌ خاص‌ تهیه و نگارش‌ یابد و حاصل تجارب و پژوهش‌های میدانی صاحب اثر باشد.

12. ترجمه‌: اثری‌ است‌ که‌ از زبان‌ دیگر به‌ زبان‌ فارسی‌ یا از زبان فارسی به زبان دیگر برگردانده‌ شده‌ باشد.

13. تدوین‌ و گردآوری‌: اثری است شامل‌ مطالبی‌ متناسب‌ با موضوعی‌ خاص که‌ توسط شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی جمع‌آوری‌ و تنظیم‌ شده‌ باشد.

14. ویرایش‌: انجام‌ هرگونه‌ حک‌ و اصلاح‌ متن‌ یک‌ اثر که‌ از نقطه ‌نظر کیفیت‌ به‌ دو صورت‌ انجام‌ می‌پذیرد:

      14ـ1. ویرایش‌ علمی‌: شامل‌ ویراستاری‌ موضوعی‌ و تخصصی‌ محتوای‌ اثر، مقابله‌ متن‌ با اصل‌ و رفع‌ اشکالات‌ و ابهامات‌ مفهومی‌ که‌ در کیفیت‌ اثر مؤثر خواهد بود.

     14ـ2. ویرایش‌ ادبی‌: شامل‌ اصلاح‌ و یک‌دست‌کردن‌ نگارش‌ متن‌، پانوشت‌ها، ارجاعات‌، نمودارها، جداول‌، فهرست‌ها و تصاویر که بر اساس دستورالعمل نگارش فارسی انجام می‌شود.

15. صفحه‌آرایی: شامل‌ قالب‌بندی متن، تعیین اندازه‌ و نوع حروف سرعنوان، متن، زیرنویس و پانویس، تدوین و اصلاح ساختاری واژه‌نامه‌، نمایه، تعیین عنوان مکرر بالای صفحه، تنظیم فصل و سایر فعالیت‌های مربوط به آماده‌سازی و صفحه‌بندی‌ متن برای چاپ می‌باشد.

16. حق‌الزحمه‌: وجه یا معادل آن است که‌ به ‌ازای‌ حق‌ تألیف‌، تدوین و گردآوری‌، ترجمه‌، ویراستاری‌، داوری و یا سایر خدمات‌ چاپ‌ و نشر، از سوی‌ ناشر یا شورای انتشارات سازمان با رعایت‌ ضوابط‌ شورای انتشارات سازمان به‌ صاحب (صاحبان) اثر، ویراستار و داور، توسط شورای انتشارات سازمان یا موسسات و مراکز تابعه منتشر شده باشد، ‌پرداخت‌ می‌شود.