شرایط و ضوابط انتشار ثار علمی در سازمان

1. پیشنهاد چاپ و نشر آثار به ناشر باید در قالب فرم درخواست پذیرش آثار علمی صورت گیرد.

2- مطابقت آثار پیشنهادی با مأموریت‌های سازمان ضروری است.

3- دریافت شماره ثبت پیش از چاپ از مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی بر اساس شیوه‌نامه گردآوری، تأیید و اختصاص شماره ثبت به گزارش‌ها،‌ اسناد و مدارک علمی کشاورزی سازمان، (به شماره 221/12362 تاریخ 2/3/1391) ضروری است.

4- اثر ارائه شده برای چاپ قبلا نباید در هیچ مرجع دیگری چاپ و یا همزمان برای ناشر دیگری ارسال شده باشد.

5- در مورد آثار ترجمه شده لازم است متن ترجمه شده با نسخه‌ای از متن اصلی همراه باشد و نیز لازم است ترجمه انجام شده از آخرین ویرایش کتاب بوده و در مورد کتاب‌های غیر مرجع بیش از 5 سال از تاریخ انتشار کتاب نگذشته باشد.

6- ارائه یک فصل‌ تایپ ‌شده‌ از اثر همراه با فایل الکترونیکی و رزومه مؤلف یا گردآورنده (برای آثار تألیفی و گردآوری)، و ارائه یک نسخه از اثر به زبان اصلی و یک نسخه از ترجمه اثر همراه با فایل الکترونیکی نسخه ترجمه شده و رزومه مترجم (برای آثار ترجمه) به‌ دبیرخانه شورای انتشارات الزامی است.

7- شورای انتشارات مؤسسات و مراکز تابعه سازمان مؤظف هستند پس از اعلام موافقت با ترجمه اثر، جهت جلوگیری از موازی کاری مراتب را به مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی اعلام نمایند.

8-  اعتبار علمی آثار پیشنهادی پس از بررسی مقدماتی در شورای انتشارات مؤسسه/ مرکز ذیربط باید به تایید حداقل دو داور منتخب شورا برسد. در صورت متفاوت بودن نظرات دو داور اولیه، نظر داور سوم تعیین‌کننده خواهد بود.

9- مدت داوری حداکثر دو ماه خواهد بود و دبیرخانه شورای انتشارات مؤسسه/ مرکز ذیربط موظف است در صورت تأخیر داوران، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به شورا اعلام نماید.

10- دبیرخانه‌ شورای انتشارات موسسه/ مرکز مؤظف است‌ نتیجه‌ بررسی‌ مقدماتی و نظر شورا را حداکثر تا 3 ماه‌ به‌ صاحب‌ اثر اعلام کند.
11- چاپ و نشر آثار منوط به تأمین اعتبار از سوی ناشر خواهد بود.