موضوعات: اصلاح نباتات
تعداد عنوان ها: 8
ارقام و دستورالعمل زراعی غلات دیم
آقای اسماعیل زادحسن؛ دکتر خشنود علیزاده؛ دکتر صابر گلکاری
خسارت سرمازدگی و راه‌های مقابله با آن در زراعت گندم دیم
دکتر رضا محمدی؛ آقای رحمان رجبی؛ دکتر رضا حق‌پرست
نشانگرهای رتروترنسپوزونی
دکتر مژگان تبریزی‌وند طاهری
احتمال و آمار مقدماتی
دکتر خشنود علیزاده
گلرنگ
دکتر سیدسعید پورداد
ارزیابی صفات کمی در اصلاح نباتات
آرمین فوکس؛ محمدرضا احمدی
8,000