موضوعات: علوم پایه
تعداد عنوان ها: 14
کارنامه فعالیتهای مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1397
دکتر ابوالفضل سپهداری؛ خانم گل اندام آل علی
350,000
کارنامه فعالیتهای مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1396
دکتر ابوالفضل سپهداری؛ خانم گل اندام آل علی
215,000
اصول و فنون مشارکت
آقای پیمان فلسفی؛ آقای شهرام مقدس فریمانی
100,000
شیمی آلی
آقای محسن بیگدلی
20,000
اصول و مبانی تسهیلگری حرفه ای
آقای محمد ر ضا شاه پسند؛ آقای محمد شریفی مقدم؛ خانم مهرنوش شریفی
170,000
مبانی کارآفرینی
آقای مهدی مرتضوی؛ مجتبی رجب بیگی
72,000
مدیریت و برنامه‌ریزی شیلاتی
دکتر حسن صالحی
50,000
ریاضیات عمومی 1
آقای غلامرضا کریمی نژاد؛ آقای محمد حسن غلامپور؛ آقای جواد ایزدی
40,000
ریاضیات 2
آقای محمد حسن غلامپور؛ آقای غلامرضا کریمی نژاد؛ آقای جواد ایزی
35,000
آمار واحتمال
آقای جواد ایزدی؛ آقای غلامرضا کریمی نژاد؛ آقای محمد حسن غلامپور
32,000