ناشر: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
تعداد عنوان ها: 32
مدیریت بوم شناختی علف های هرز
دکتر حسین نجفی؛ دکتر محمدعلی باغستانی؛ دکتر اسکندر زند؛ دکتر محمدحسن راشد محصل؛ دکتر مجتبی حسن زاده دلویی
مجموعه علفهای هرز ایران
دکتر پرویز شیمی؛ آقای فریدون ترمه
اطلس علف های مهم ایران
دکتر پرویز شیمی؛ آقای فریدون ترمه
نماتدشناسی در کشاورزی
دکتر محمود دامادزاده
مدیریت کنترل تلفیقی آفات زیتون
دکتر حسین نوری؛ خانم فاطمه اصفهانی؛ دکتر جعفر خلقانی
آفات درختان میوه ایران
آقای رئوف کلیایی؛ آقای هاشم کمالی؛ آقای علی رضوانی
کاربرد آفت کش ها در محصولات کشاورزی
دکتر عزیز شیخی گرجان؛ دکتر اسکندر زند
راهنمای تشخیص جوندگان مضر کشاورزی
دکتر محسن مروتی؛ آقای فریدون نظری
علف های هرز انگل(اکوفیزیولوژی و مدیریت)
دکتر فریبا میقانی؛ آقای محمدرضا لبافی
کارکرد فیزیولوژیک و کاربرد علف کش ها
آقای سیدکریم موسوی؛ آقای حسین صارمی؛ دکتر اسکندر زند
علفهای هرز ایران
آقای پرویز شیمی؛ آقای فریدون ترمه
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه