ناشر: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
تعداد عنوان ها: 17
پرورش غاز
فضل اله افراز
مبانی کاربردی کرماتوگرافی گازی
خانم مرجان برازجانی
دستگاه گوارش، ایمنی و سلامت در طیور
دکتر سید عبداله حسینی؛ دکتر مازیار محیطی اصل؛ آقای محمدرضا سلیمانی
250,000
جداول ترکیبات مغذی خوراک های دام ایران
دکتر حسین غلامی؛ دکتر حسن فضائلی؛ دکتر سید احمد میرهادی؛ دکتر کامران رضا یزدی؛ دکتر مرتضی رضایی؛ دکتر مجتبی زاهدی فر؛ دکتر عباس گرامی؛ آقای ناصر تیمور نژاد؛ آقای محمد بابایی
250,000
مدیریت خوراک و خوراک دادن
دکتر حسن فضائلی
راهنمای عملی مدیریت پرورش جوجه های گوشتی
دکتر محمد حسین نعمتی؛ دکتر داود زحمتکش؛ دکتر سیدعبداله حسینی
350,000
کشمیر در ایران
Hamid reza Ansari-renani
فناوری تولید پنیر
یداله ترکاشوند
پرورش کبوتر برای تولید گوشت
محمد صادق لطفی پور
مبانی کاربردی کرماتوگرافی مایع
خانم مرجان برازجانی