ناشر: موسسه تحقیقات خاک و آب
تعداد عنوان ها: 216
تغذیه بهینه کودی ، ضرورتی انکار ناپذیر درافزایش عملکرد کمی وکیفی انار
آقای ساسان منوچهری؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
دستورالعمل نحوه بررسی کودهای زیستی
دکتر کاظم خاوازی؛ دکتر احمد اصغرزاده؛ دکتر فرهاد رجالی؛ دکتر هادی اسدی رحمانی؛ دکتر حسین بشارتی کلایه؛ دکتر علیرضا فلاح نصرت آباد؛ خانم میترا افشاری؛ دکتر هوشنگ خسروی؛ خانم زهرا خادمی؛ دکتر کامبیز بازرگان؛ دکتر محمدمهدی طهرانی؛ خانم فاطمه اسدی؛ دکتر سعد سماوات؛ دکتر محمدحسین داودی؛ دکتر کریم شهبازی؛ دکتر محمد آقا لطف الهی؛ خانم کبری ٍثقفی
50,000
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه آفتابگردان
آقای فریدون نورقلی پور؛ آقای محمد هادی میرزاپور
50,000
جایگذاری صحیح کود روشی موثر درافزایش کارآیی کودها
آقای مسعود داوری؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
چرا جامعه ایرانی با کمبود روی مواجه است
دکتر امین ملکوتی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
50,000
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه خیار گلخانه ای
آقای مجید بصیرت؛ آقای سید علی غفاری نژاد؛ آقای محسن سیلسپور؛ آقای حمید ملا حسینی؛ آقای مخمد مهدی طهرانی
220,000
نقش مواد آلی دراصلاح خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاکهای کشور
خانم سهیلا ابراهیمی؛ آقای حسینعلی بهرامی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
برنامه راهبردی مدیریت بهره برداری پایدار منابع خاک : شناسایی ،مدیریت واستفاده از پتانسیل بیولوژیک خاک
دکتر کاظم خاوازی؛ دکتر احمد اصغرزاده؛ دکتر هادی اسدی رحمانی؛ دکتر فرهاد رجالی؛ دکتر علیرضا فلاح نصرت آباد؛ دکتر حسین بشارتی کلایه؛ دکتر هوشنگ خسروی؛ خانم میترا افشاری
150,000
نقش مصرف بهینه کوددرتسریع زمان برداشت محصولات کشاورزی
دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ آقای ابوالقاسم حسن پور
30,000
اثر ماده آلی درکاهش فرسایش پذیری خاک
خانم سهیلا ابراهیمی؛ آقای حسینعلی بهرامی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
برنامه تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب
آقای کامبیز بازرگان؛ آقای محمدرضا بلالی؛ آقای سعید سعادت؛ آقای ناصر دواتگر؛ آقای حامد رضایی؛ آقای کامران افتخاری؛ آقای سعید غالبی؛ آقای محمد مهدی طهرانی؛ آقای فرهاد مشیری؛ آقای هادی اسدی رحمانی؛ آقای علیرضا فلاح؛ آقای کریم شهابی؛ آقای محمد حسین داودی؛ آقای ابوالفتح مرادی
150,000
نقش روی ( ZN ) درکاهش تنش شوری
دکتر پیمان کشاورز؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
گرانول سازی کودهای تولیدداخل ضرورتی انکارناپذیردرراستای ارتقای کیفیت
آقای بابک متشرع زاده؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ آقای علی محمد سلطانی
30,000
فن آوریهای نوین درتولید صنعتی کودها درکشور ( طراحی ،ساخت وبهینه سازی )
آقای مهدی نفیسی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ آقای بابک متشرع زاده
20,000
کود آبیاری روش موثر درافزایش عملکرد وارتقاء کارآیی مصرف آب . کود
دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ دکتر مجید بصیرت
100,000
برتامه آبیاری آفتابگردان
خانم رقیه رضوی
50,000
کارنامه فعالیت های پژوهشی موسسه تحقیقات خاک وآب در سال 1389
آقای علی اکبر عزیزی زهان؛ خانم زهرا محمدی
60,000
توصیه بهینه کودی برای محصولات زراعی وباغی استان کرمانشاه
آقای منصور الفتی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ دکتر محمدرضا بلالی؛ دکتر عزیز مجیدی؛ آقای محمد سعید درودی؛ آقای جلال قادری؛ آقای شهرام کیانی؛ دکتر کریم شهبازی
50,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه