تعداد عنوان ها: 1,366
کتابخانه ملی کشاورزی آمریکا
لن کری؛ کاظم حافظیان رضوی؛ سالی سین؛ علی رادمهر
کنترل شیمیایی مواد غذایی
آقای علی فضل آرا
20,000
آمار واحتمال
آقای جواد ایزدی؛ آقای غلامرضا کریمی نژاد؛ آقای محمد حسن غلامپور
32,000
مدیریت بقایای کلش گندم در تناوب با چغندرقند
آقای حمید نوشاد؛ دکتر سمر خیامیم
قارچهای ایران
دکتر جعفر ارشاد
دستورالعمل مدیریت تلفیقی وحاصلخیزی خاک و تغذ یه درختان زیتون
آقای مهدی طاهری؛ آقای مجید بصیرت؛ آقای تورج خوش زمان؛ آقای مهرزاد مستشاری؛ آقای محمد علی شاکری
200,000
لیوفیلزاسیون
آقای محمد کمالی
نقش تغذیه بهینه کوددرترشح سیدروفورها به منظور بهبود جذب عناصر ریز مغذی
دکتر میرحسن رسولی صدقیانی؛ دکتر کاظم خاوازی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
روشهای آزمایشگاهی بافت شناسی آبزیان
دکتر عیسی شریف پور؛ آقای رضوان اله کاظمی؛ آقای علی حلاجیان
160,000
اثرات تغذیه ای روی وبر برروی درصد جوانه زنی ورشد لوله گرده در گندم
خانم سکینه نوروزی؛ دکتر حامد رضایی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000