موضوعات: اطلاع
تعداد عنوان ها: 16
مراحل نگارش مقاله
جواد بشیری
راهنمای استفاده از Science Direct
علیرضا رضوانی؛ جواد بشیری
سنجش عملکرد در خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی
کریستین ابوت؛ علیرضا بهمن‌آبادی
کتابخانه ملی کشاورزی آمریکا
لن کری؛ کاظم حافظیان رضوی؛ سالی سین؛ علی رادمهر
ثبت‌نام و راهنمای استفاده از شبکه ResearchGate
طیبه شهمیرزادی؛ ناصر اشکنی پور
اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی
آقای علیرضا بهمن آبادی