موضوعات: علوم پایه
تعداد عنوان ها: 13
آمار واحتمال
آقای جواد ایزدی؛ آقای غلامرضا کریمی نژاد؛ آقای محمد حسن غلامپور
32,000
مبانی کارآفرینی
آقای مهدی مرتضوی؛ مجتبی رجب بیگی
72,000
مدیریت و برنامه‌ریزی شیلاتی
دکتر حسن صالحی
50,000
شیمی آلی
آقای محسن بیگدلی
20,000
اصول و مبانی تسهیلگری حرفه ای
آقای محمد ر ضا شاه پسند؛ آقای محمد شریفی مقدم؛ خانم مهرنوش شریفی
170,000
ریاضیات عمومی 1
آقای غلامرضا کریمی نژاد؛ آقای محمد حسن غلامپور؛ آقای جواد ایزدی
40,000
ریاضیات 2
آقای محمد حسن غلامپور؛ آقای غلامرضا کریمی نژاد؛ آقای جواد ایزی
35,000
اصول و فنون مشارکت
آقای پیمان فلسفی؛ آقای شهرام مقدس فریمانی
100,000
کارنامه فعالیتهای مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1396
دکتر ابوالفضل سپهداری؛ خانم گل اندام آل علی
215,000