موضوعات: علوم زراعی و باغی
تعداد عنوان ها: 35
بیوشیمی گیاهی (جلداول )
خانم الهه پور عزیزی؛ آقای سید عباس جلیلی
160,000
بیوشیمی گیاهی (جلد دوم)
خانم الهه پور عزیزی؛ آقای سید عباس جلیلی
150,000
حشره شناسی و آفات برنج
آقای حسن براری؛ آقای حسن بریمانی ورندی
110,000
شناخت و کنترل آفات مرکبات
آقای حبیب عباسی پور شوشتری؛ آقای مسلم بسیج
200,000
شناخت گیاهاه داروئی و معطر 1
آقای سید عباس میرجلیلی
120,000
مدیریت تلفیقی و بیماریهای گل و گیاهان زینتی
آقای حسین رادنیا؛ آقای علی بابا گل زاده
135,000
آفات و بیماریهای محصولات گلخانه ای
آقای حسین راد نیا؛ آقای علی بابا گل زاده
150,000
مراحل حساس به تنش کم آبی در زراعت چغندرقند
دکتر رحیم محمدیان؛ دکتر سمر خیامیم
آبیاری چغندرقند بذری
دکتر محمدعلی چگینی
راهنمای زراعت چغندرقند در مناطق مختلف کشور
دکتر رحیم محمدیان؛ دکتر داریوش طالقانی؛ آقای حمید نوشاد؛ دکتر سیدباقر محمودی؛ آقای محمدرضا اوراضی زاده؛ دکتر محمد عبداللهیان نوقابی؛ آقای سعید غالبی؛ آقای حسین صدرقائن؛ دکتر حسین نجفی
مدیریت تولید در گلخانه
آقای رحیم برزگر؛ آقای مهراب یادگاری
40,000
شناسایی و مدیریت علف های هرز برنج
آقای نورعلی اکبرپور روشن؛ آقای علیرضا بابایی؛ آقای جواد خلدنوش
120,000
راهنمای کاشت، داشت برداشت چغندرقند پاییزه
دکتر داریوش طالقانی؛ دکتر رحیم محمدیان؛ دکتر سعید صادق زاده حمایتی
جانواران زیان آور در کشاورزی
خانم صدیقه اشتری
100,000
ارقام و پایه های درختان میوه مناطق معتدله
آقای حسین راد نیا؛ آقای علی بابا گل زاده
70,000
فیزیولوژی پس از برداشت میوه هاوسبزیها
آقای مصطفی ایران منش؛ آقای مرتضی ملک یارند
6,800
باغداری متمرکز (راهنمای عملی برنامه‌ریزی، احداث و)
بروس اچ بریت؛ یوسف رسول‌زادگان؛ محمود م کلباسی
22,000
پراکنش جوامع گیاهان دارویی و معطر
آقای سید عباس میرجلیلی
90,000
تولید کمپوست و ورمی کمپوست در مزارع
آقای رمضان بخشی پور
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه